Nhận dịch thuật, biên soạn văn bản từ Anh sang Việt và ngược lại.
Giá từ 100.000 đ
Gia sư dạy kèm các bạn từ cấp 1 đến cấp 2
Giá 1 giờ 80.000 đ
DỊCH THUẬT TRUNG- VIỆT VIỆT- TRUNG (Giản thể- Phồn thể)
Giá cố định 85.000 đ