Giới Thiệu

Nhận dịch thuật Anh Việt, các tài liệu kinh tế, giáo dục, chính trị, tài liệu kỹ thuật, phân tích ngành, phân tích thị trường, các tài liệu liên quan đến dịch thuật. Hoặc viết content

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dịch thuật Viết Content Marketing

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Kinh tế Quốc dân
Đại học,
Kinh Doanh,
Gioi
2019
-
2023

Các dịch vụ của Minh_Quang_Tran

Viết Content, dịch thuật chất lượng
Giá cố định 200.000 đ