Giới Thiệu

- Nhận biên dịch Anh-Việt, Việt-Anh.
- Thực hiện vietsub. cho các video.
- Chuyên môn: văn chương, triết học, tôn giáo, lịch sử.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên dịch Anh- Việt Làm vietsub cho video A-Z Viết tiểu luận chuyên ngành triết học

Các dịch vụ của Nam_Hoa

Chàng viết mướn thành Firenze (xin mượn từ của ông Edmond de...
Giá từ 20.000 đ