Giới Thiệu

Sinh viên ngành ngôn ngữ học, sử dụng hai thứ tiếng Anh và Trung.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dịch thuật Giảng dạy

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học,
Ngôn ngữ,
Cử nhân

Các dịch vụ của Nguyen_Thi_Ngoc_Lam

Dịch Truyện, Văn Bản Và Tài Liệu Từ Tiếng Trung Sang Tiếng Việt
Giá từ 25.000 đ
Dịch Thuật Từ Tiếng Anh Sang Tiếng Việt Và Từ Tiếng Việt Sang...
Giá từ 28.000 đ