Giới Thiệu

Nguyễn Như Bá
Tốt nghiệp chuyên ngành PR - Tổ chức sự kiện của Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic
Hiện tại đang làm về design, editor

Kỹ Năng Chuyên Môn

editor, design, nhập dữ liệu

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Cao Đẳng FPT Polytechnic
Cao Đẳng,
Pr- Tổ chức sự kiện,
Khá
2019
-
2022
Các hoạt động:thiết kế, sự kiện, editor
đã ra trường vào tháng 1 năm 2022

Các dịch vụ của Nhu_Ba_Nguyen

Ngoài Thiết Kế Còn Nhận Editor
Giá từ 600.000 đ