Giới Thiệu

TRAN VAN HAI

Position: Front End Developer


SUMMARY

·         +1 year working experience with front end languages.

·         Proficient in using web design-related tools such as Photoshop, XD.

·         Can research and use new languages and technologies by itself.


TECHNICAL SKILLS

·         Programing Language:

o   Javascript, C#

o   HTML(Pug, Slim), CSS(SCSS)

·         Framework/Platforms:

o   AngularJS, Angular, ReactJS

o   Jquery

o   Bootstrap, Materialize CSS

·         Database Management Systems:

o   MySQL

·         Version Control:

o   Git

·         Soft Skills:

o   Design and use tools design

HOBBIES

·         Listening to music

·         Playing video games

·         Reading book

Kỹ Năng Chuyên Môn

html5 css3 sass/scss Bootstrap UiKit Materializecss Javascript Jquery Angular ReactJS AngularJS Animation Git MySQL

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Cao đẳng nghề Đà Nẵng
Kỹ sư,
Công nghệ thông tin,
Giỏi
2016
-
2019

Các dịch vụ của Van_Hai_Tran

Cắt PSD Sang HTML Tương Thích Với Mọi Trình Duyệt
Giá 1 giờ 50.000 đ