Giới Thiệu

Hello mọi người
Mình nhận edit lyrics, video game, video sự kiện và video theo yêu cầu...

Kỹ Năng Chuyên Môn

edit video làm lyrics bài hát nhập liệu đánh máy

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

IC3
Nơi Cấp: IIG

Học Vấn

ĐH KINH TẾ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC,
KINH TẾ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
2016
-
2020

Các dịch vụ của Vinh_Vong

Edit video theo yêu cầu, theo video mẫu
Giá cố định 200.000 đ