Giới Thiệu

- Gõ văn bản nhanh với độ chính xác cao
- Toán, Vật lý

Kỹ Năng Chuyên Môn

Gõ văn bản

Học Vấn

Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG HN
Đại học,
Khí tượng học,
Giỏi
2014
-
2018
Các hoạt động:SVTN, Be a Star

Các dịch vụ của Noname911

Nhận đánh văn bản thuê giá rẻ ít trang đến vài nghìn từ
Giá cố định 10.000 đ