Giới Thiệu

chuyện nhận edit gaming , memes , vlog (theo yêu cầu ) với giá học sinh 
có thể làm lâu dài nếu muốn   

Kỹ Năng Chuyên Môn

edit video gameming edit all video

Các dịch vụ của Wecomded2011

Edit Video Giá Rẻ
Giá cố định 100.000 đ