Thiết kế google sheet + lập trình app script, bot telegram...
Giá cố định 200.000 đ
Thiết Kế UX / UI, Mô Hình Hóa Quy Trình, Tài Liệu Hóa Nghiệp Vụ
Giá 1 giờ 150.000 đ
Quản trị Fanpage/ Tạo chatbot/ Nội dung,...
Giá từ 450.000 đ