Dịch thuật các loại tài liệu,truyện, sách Anh Việt,Việt Anh.
Giá 1 ngày 200.000 đ
Dịch thuật Anh-Việt, Việt-Anh (kinh tế, tài chính, thuế),...
Giá cố định 400.000 đ