Viết bài (Content) chất lượng ưu tiên hàng đầu
Giá từ 150.000 đ
Content Marketing
Giá cố định 250.000 đ
Viết Content Cho Facebook/Website
Giá từ 35.000 đ
Freelance writer
Giá 1 giờ 100.000 đ
Quản trị Fanpage/ Tạo chatbot/ Nội dung,...
Giá từ 450.000 đ
Chụp sản phẩm, thời trang, căn hộ, kỷ yếu
Giá từ 500.000 đ