Nhận xây dựng và phát triển hệ thống web, thành thạo sql...
Giá 1 giờ 300.000 đ
Nhận lập trình về các mảng .Net & SQL Server, React native,...
Giá 1 giờ 500.000 đ
Lập trình Web, Application
Giá 1 giờ 120.000 đ
Lập trình phần mềm trên nền tảng windows: quản lý, báo giá,...
Giá 1 giờ 160.000 đ