Giới Thiệu

I have 2 years of experience in game design.
My portfolio: artstation.com/hddn

Kỹ Năng Chuyên Môn

3D Game Artits

Học Vấn

Đạ học Kiến trúc Đà Nẵng
Đại học,
Thiết kế đồ họa
2015
-
2020

Các dịch vụ của Huynh_Dong

Thiết Kế Nhân Vật 3d Cho Game
Giá cố định 5.000.000 đ