Giới Thiệu

Dịch thuật Anh - Việt, Hàn - Việt
Nhập liệu Anh - Việt, Hàn - Việt
Trợ lý từ xa (nhập liệu, xử lý số liệu excel, quản lý phản hồi email)
Tư vấn sản phẩm thực phẩm công bố chất lượng

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dịch thuật Anh Việt Nhập liệu Anh - Việt, Việt - Anh, Hàn - Việt Tư vấn sản phẩm thực phẩm công bố

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Công Nghiệp Hồ Chí Minh
Đại học,
Công nghệ thực phảm,
Khá
2014
-
2018

Các dịch vụ của Lu_Phien

Dịch thuật, nhập liệu Anh Việt, Hàn Việt
Giá cố định 50.000 đ