Giới Thiệu

Mình nhận cắt PSD sang HTML 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Photoshop LESS HTML CSS JavaScript

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Front-end Cơ Bản và Nâng Cao
T6
2019
T12
2019
Nơi Cấp: Kmin

Học Vấn

Cao Đẳng Kĩ Thuật Cao Thắng
Cao Đẳng,
Công Nghệ Thông Tin,
Khá
2016
-
2019

Các dịch vụ của NguyenTrongVuong

Convert PSD Sang HTML
Giá 1 giờ 120.000 đ