Nhận lập trình Backend Node JS và Golang, FullStack, Devops
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình C#, Java, Node JS, Angular, React JS,...
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình Backend với các ngôn ngữ chính như PHP, Python,...
Giá 1 giờ 350.000 đ
Devops, ci/cd, aws
Giá 1 giờ 200.000 đ