Biên Phiên Dịch Nhật – Anh – Việt
Giá cố định 500.000 đ
Dịch thuật Anh – Việt Việt – Anh
Giá 1 giờ 70.000 đ