Phiên Dịch Hàn-Việt Freelancer, Dịch Giao Tiếp, Dịch Cuộc Họp,...
Giá 1 ngày 2.000.000 đ
Dịch Kịch Bản Phim Hàn
Giá cố định 2.300.000 đ
Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn-Việt Tất Cả Các Ngành Nghề, Biên Dịch...
Giá từ 150.000 đ
Biên dịch tài liệu tiếng Hàn Quốc
Giá từ 60.000 đ
Dịch Tài liệu Tiếng Hàn sang Tiếng Việt siêu nhanh
Giá cố định 50.000 đ
Hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng, Huế, Hội An (Tiếng Anh, Tiếng...
Giá từ 500.000 đ
Dịch thuật, làm phụ đề Hàn-Việt
Giá từ 70.000 đ
Dịch thuật tài liệu Hàn- Việt và ngược lại
Giá từ 80.000 đ