Nhận Dịch Văn Bản, Truyện Ngắn, Tài Liệu
Giá từ 100.000 đ
Biên dịch tài liệu tiếng Hàn Quốc
Giá từ 60.000 đ
Dịch thuật các loại tài liệu,truyện, sách Anh Việt,Việt Anh.
Giá 1 ngày 200.000 đ
Dịch thuật website/sách/truyện
Giá cố định 50.000 đ
Nhận dịch Anh-Việt tất cả
Giá 1 giờ 20.000 đ