Nhận lập trình chuyên về mảng Front end
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình Backend và Frontend - C#, ASP.NET, ASP.NET CORE
Giá 1 giờ 170.000 đ
Nhận xây dựng và phát triển hệ thống web, thành thạo sql...
Giá 1 giờ 300.000 đ