Biên dịch Trung - Việt
Giá cố định 50.000 đ
Dịch thuật Trung-Việt
Giá 1 ngày 200.000 đ
Dịch Trung-Việt/Việt - Trung nhanh chóng
Giá từ 100.000 đ