Dịch Kịch Bản Phim Hàn
Giá cố định 2.300.000 đ
Giá 1 giờ 250.000 đ
Giá 1 giờ 50.000 đ
Giá 1 ngày 300.000 đ
Giá từ 70.000 đ
Phiên dịch Nhật-Việt
Giá 1 ngày 100.000 đ
Phiên dịch Tiếng Nhật
Giá 1 giờ 200.000 đ
Tải Thêm