Lập Trình Reactjs, Cắt PSD Sang HTML/CSS/JS, Backend Ruby On...
Giá 1 giờ 80.000 đ
Lập trình HTML, CSS, Javascript và Web Responsive
Giá 1 giờ 30.000 đ
Nhận lập trình IOS và Android (Team 5 thành viên)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình Backend và Frontend – C#, ASP.NET, ASP.NET...
Giá 1 giờ 170.000 đ
Nhận lập trình Backend, Frontend và Ops
Giá 1 giờ 220.000 đ
Nhập lập trình Backend với ngôn ngữ Java (Spring) và Java (AEM)
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình backend với các ngôn ngữ chính Reactjs, HTML,...
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình Backend với các ngôn ngữ chính như PHP, Python,...
Giá 1 giờ 350.000 đ
Nhận lập trình App, Backend bằng ngôn ngữ Java và Swift, đặt...
Giá 1 giờ 120.000 đ
Nhận lập trình ngôn ngữ C#, JAVA
Giá 1 giờ 120.000 đ
Lập trình backend
Giá 1 giờ 200.000 đ