Nhận lập trình ReactJS
Giá 1 giờ 250.000 đ
Lập Trình Web, Cắt PSD, Lập Trình Frontend + Backend
Giá 1 giờ 50.000 đ
FrontEnd-Backend
Giá 1 ngày 100.000 đ
Cắt PSD Sang HTML Tương Thích Với Mọi Trình Duyệt
Giá 1 giờ 50.000 đ
Lập Trình Reactjs, Cắt PSD Sang HTML/CSS/JS, Backend Ruby On...
Giá 1 giờ 80.000 đ
Chuyên FE Magento 2
Giá 1 giờ 200.000 đ
Cắt PSD, HTML/CSS/JS
Giá 1 giờ 100.000 đ
Cắt giao diện Template HTML/ CSS/ JS
Giá cố định 300.000 đ
Lập trình HTML, CSS, Javascript và Web Responsive
Giá 1 giờ 30.000 đ
Nhập lập trình React Native
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình VueJS, React JS và NodeJS
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình IOS và Android (Team 5 thành viên)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Tải Thêm