Nhận lập trình ReactJS
Giá 1 giờ 250.000 đ
Lập Trình Reactjs, Cắt PSD Sang HTML/CSS/JS, Backend Ruby On...
Giá 1 giờ 80.000 đ
Thiết Kế Website / App( IOS, Android)
Giá từ 5.000.000 đ
Chuyên HTML, CSS, Javasscript, Bootstrap, ReactJS
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình chuyên về mảng Front end
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình C#, Java, Node JS, Angular, React JS,...
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình VueJS, React JS và NodeJS
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình IOS và Android (Team 5 thành viên)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình Backend và Frontend - C#, ASP.NET, ASP.NET CORE
Giá 1 giờ 170.000 đ
Nhận lập trình C Sharp (C#) và Open-Source: NodeJS, ReactJS
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình Backend, Frontend và Ops
Giá 1 giờ 220.000 đ
Chuyên lập trình mobile, Android Developer Java , Kotlin, iOS...
Giá 1 giờ 200.000 đ
Tải Thêm