Nhận xây dựng và phát triển hệ thống web, thành thạo sql...
Giá 1 giờ 300.000 đ
Nhận Làm Trọn Gói Các Job Liên Quan Đến Ngôn Ngữ Lập Trình VBA.
Giá từ 200.000 đ
Lập trình VBA Excel
5.0 (1)
Giá từ 500.000 đ